انتصاب سرپرست گروه مهارت های تخصصی شبکه آموزش سیما

اسرافیل علمداری سرپرست گروه مهارت های تخصصی شبکه آموزش سیما شد.

به گزارش الگونیوز ، محمدمهدی قاسمی سرپرست شبکه آموزش سیما در حکمی اسرافیل علمداری رابه سمت سرپرست گروه مهارت های تخصصی منصوب کرد.
در این حکم آمده است: انتظار می رود با بهره مندی از همه ظرفیت های موجود در راستای تحقق سند تحول رسانه ملی با تاکید بر عدالت آموزشی اقدام بایسته صورت پذیرد.
اسرافیل علمداری، مدرس دانشگاه هنر پیش از این مدیر تامین و برنامه شبکه جام جم، مدیر تامین و برنامه شبکه چهار سیما، مدیر طرح و برنامه شبکه آموزش سیما، مدیر امور نمایشی مرکز سیمای استان ها و مدیر تولید و طرح و برنامه شبکه شما نیز بوده است.